Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


Aanneming der voorwaarden.

Iedere bestelling is onderworpen aan onze enige algemene verkoopsvoorwaarden, niettegenstaande gedrukte voorwaarden waarvan de koper zich rekenschap zal van geven. Alle tegenvoorwaarden van deze, en bepaald door de koper, verbinden ons alleen wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard worden door onze firma.
Betaling en klachten.
De betalingen geschieden contant, behalve bij uitdrukkelijke tegenvermelding en moeten op onze naam uitgevoerd worden. De facturen en wissels zijn altijd betaalbaar on onze hoofdzetel. De klachten betreffende de facturen moeten binnenkomen per brief binnen de 15 dagen na hun verzending, zo niet zullen zij beschouwd worden als aangenomen. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper zijn betaling niet mag uitstellen in geval van geschil tussen de twee partijen.
Strafclausule.
In geval van niet-betaling van een factuur op zijn uiterste vervaldag, is het uitdrukkelijk overeengekomen dat het bedrag zal verhoogd worden met 20% met volle recht, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, dit als forfaitaire vergoeding voor de ondergane schade.
Vervoer- aanneming
Alle vervoer of alle verzendingen, zelfs franko, gebeuren op risico van de koper. Alle klachten aangaande de goederen moeten ten laatste gedaan worden op 8 dagen na ontvangst, zoniet zullen zij als aangenomen beschouwd worden.
Eigendom.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.
Waarborg
Onze waarborg beperkt zich voor zoverre zij ons is gegeven door de fabrikant. Solar-x Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele glasschade na de plaatsing van een zonnewerende folie.
Termijn
De leveringstermijnen die wij vermelden is zonder enige verbintenis.
Geschil
De rechtbanken van Mechelen zullen alleen bevoegd zijn in geval van rechtsgeding. Zij zullen uitsluitend de Belgische wetgeving toepassen.